1. TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

a. Công ty Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM (“TMV”) hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá
nhân (“Thông tin”) của người truy cập website và sử dụng dịch vụ của TMV (người truy cập website và/hoặc mua
sản phẩm, sử dụng dịch vụ của TMV sau đây gọi chung là “Khách hàng”); website, sản phẩm và dịch vụ sau đây
gọi chung là “Dịch vụ”), bằng thiện chí của mình – TMV với Chính sách bảo mật Thông tin này (“Chính sách”) sẽ
cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa mục đích thu thập thông tin; phạm vi và phương thức thu
thập thông tin; phạm vi sử dụng, đối tượng tiếp cận, thời gian lưu trữ thông tin; các liên kết và sản phẩm của
bên thứ ba trên website; cam kết bảo mật thông tin; quyền lợi và trách nhiệm của Khách hàng; thông tin và
phương thức liên hệ được nêu tại Chính sách này.

b. Chính sách này áp dụng đối với tổng thể Dịch vụ của TMV, nhưng tùy từng thời điểm, đối với từng Dịch vụ
hoặc từng phần Dịch vụ cụ thể, tùy thuộc đặc thù và yêu cầu cần thiết của Dịch vụ đó, TMV có thể bổ sung/điều
chỉnh các nội dung liên quan đến Chính sách này để áp dụng riêng cho những phần Dịch vụ cụ thể đó.

c. Xin vui lòng dành thời gian để đọc và tìm hiểu nội dung điều khoản dưới đây. Thông qua việc truy cập
website, duyệt nội dung, hoặc sử dụng website này, Quý khách xác nhận đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân
thủ các điều chỉnh của những điều khoản này. Nếu Quý khách không đồng ý với những điều khoản này, xin vui
lòng không sử dụng website này.

d. Tùy tình hình, nhu cầu bảo mật thực tế, TMV có thể điều chỉnh Chính sách này. mà không cần thông báo hay
được sự đồng ý của Khách hàng. Khi nội dung chính sách được cập nhật, TMV sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập
nhật lần cuối” ở phần cuối đầu của Chính sách này. Vì vậy, trước khi truy cập và sử dụng Dịch vụ của TMV, Khách
hàng nên thường xuyên kiểm tra lại thông tin Chính sách để có các bản cập nhật mới nhất.

e. Tất cả các nội dung của Chính sách và Điều khoản này tuân thủ theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành.
Người sử dụng website này phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình và cam kết thực hiện đúng những nội
dung trong Chính sách và Điều khoản này.

2/ MỤC ĐÍCH, PHẠM VI THU THẬP VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Mọi thông tin của khách hàng đều là những nội dung quan trọng với Toyota, vì vậy việc bảo mật thông tin cá
nhân của Quý khách trong quá trình xử l‎ý thông tin là điều quan trọng mà chúng tôi đặc biệt lưu tâm trong suốt
quá trình làm việc.

a. Thông tin thu thập từ Khách hàng

Trong vài vùng trên Website, Toyota có thể yêu cầu Quý khách cung cấp một số thông tin nhận biết cá
nhân trước khi cung cấp cho Quý khách một dịch vụ nào đó. Các thông tin này bao gồm:

  • Thông tin định danh khách hàng:
   – Họ, tên đệm, tên
   – Ngày, tháng, năm sinh
   – Giới tính

b. Mục đích sử dụng thông tin của TMV:

  • Tất cả các thông tin Quý khách đưa ra sẽ được sử dụng để:
    Cung cấp dịch vụ khách hàng yêu cầu
    Thực hiện khảo sát qua điện thoại/tin nhắn
    Gửi thông báo quảng cáo về các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến xe,
    Nhận các ý kiến phản hồi,
    Cung cấp các dịch vụ hậu mãi và
    Các mục đích khác nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

c. Đối tượng được chia sẻ thông tin

Quý khách có thể tin tưởng rằng, mọi thông tin Quý khách cung cấp đều được Toyota lưu trữ và bảo mật
thông qua áp dụng những quy trình và chính sách bảo mật tốt nhất nhằm bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân
của Quý khách khỏi mọi hành vi truy cập trái phép, phá hoại, sử dụng, chỉnh sửa và tiết lộ. Ngoại trừ những
trường hợp được đưa ra dưới đây:

 Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên cho đại lý của mình và những đối tác tiếp nhận khảo sát.
Những đối tượng này sẽ truy cập thông tin cá nhân của Quý khách theo từng mức độ nhất định để
thực hiện các cuộc gọi tin nhắn, email hoặc các hình thức khác cho mục đích quảng cáo hoặc khảo sát
sản phẩm, dịch vụ, và không được phép chia sẻ thông tin với bất cứ bên thứ ba nào khác.

 Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu
hoặc nếu chúng tôi tin rằng làm như vậy là cần thiết để: (a) phù hợp với những đòi hỏi hợp pháp
hoặc tuân theo quy trình hợp pháp; (b) bảo vệ quyền hoặc tài sản của Toyota hoặc những công ty liên
kết; (c) ngăn chặn tội ác hoặc bảo vệ quốc gia; (d) bảo vệ an toàn cá nhân của người sử dụng hoặc
công chúng. Để làm rõ hơn quy định của mục (a) tại đây, chúng tôi lưu ý với Quý Khách hàng rằng: những đòi hỏi
hợp pháp hoặc tuân thủ theo quy trình hợp pháp bao gồm nhưng không giới hạn:
Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ Thông Tin Cá Nhân của Quý khách
trong một số trường hợp nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn: Khi được yêu cầu, được tư vấn,
đề nghị hoặc đòi hỏi bởi các cố vấn pháp lý hoặc bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, văn
bản hoặc yêu cầu của chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền nào tại địa phương hoặc nước
ngoài; Khi thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, bao gồm nghĩa vụ công bố thông tin,
báo cáo về khuyến mại, lưu trữ hồ sơ, kiểm toán, điều tra, giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp, và
các nghĩa vụ khác; Tuân thủ các lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý; Thực thi các điều kiện, điều
khoản hoặc các thỏa thuận khác; Và bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi trong trường hợp khiếu
nại hoặc tranh chấp.

 Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên cho các đối tác liên kết với Toyota như Bảo hiểm, Tài
chính, Phụ tùng, Phụ kiện v.v.; Công ty mẹ của Toyota, Quản lý vùng Toyota. Những đối tượng này sẽ
truy cập thông tin cá nhân của Quý khách để thực hiện nghiên cứu sản phẩm và thị trường, nhằm
nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, và không được phép chia sẻ thông tin với bất cứ bên thứ ba
nào khác.

Đề nghị Quý khách liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết trong trường hợp Quý khách hàng có bất kì vấn
đề liên quan đến thông tin về địa chỉ của các bên liên quan.

d. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của Quý khách đến chừng nào mà chúng tôi còn cần các dữ liệu đó
vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi, hoặc để thực hiện một dịch vụ theo yêu cầu của Quý khách, hoặc đáp ứng
một yêu cầu pháp lý, hoặc để thực hiện các mục đích được quy định tại chính sách này, trừ khi pháp luật
Việt Nam có quy định khác. Khi kết thúc thời hạn lưu giữ hoặc khi chúng tôi thấy phù hợp, chúng tôi có thể,
theo toàn quyền quyết định của chúng tôi, thực hiện các bước để hủy bỏ dữ liệu cá nhân của Quý khách
hoặc lưu giữ dữ liệu cá nhân đó dưới dạng ẩn danh trừ khi pháp luật Việt Nam có quy định khác.

e. Địa điểm xử lí thông tin

Về địa điểm xử lí thông tin trực tiếp tại Trụ sở chính của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam: Phường Phúc Thắng,
Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam và văn phòng trụ sở chính của các đối tác nhận được thông
tin chia sẻ như đã nêu tại “Chính sách và điều khoản sử dụng Website TOYOTA Việt Nam”

3/ THÔNG TIN BẢN QUYỀN/ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Tất cả các thông tin hiển thị tại Website này bao gồm nhưng không giới hạn: tên các dòng xe; khẩu hiệu
& Toyota – Move your world các logo, văn bản, đồ họa, hình ảnh và biểu tượng và các tài liệu khác đều là đối
tượng của quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ khác của Toyota.

Toyota cho phép Quý khách một cách hạn chế, không độc quyền, không chuyển giao để truy cập và hiển thị
Website này, và chỉ phục vụ mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Quý khách không được phép sao
chép và/hoặc cải tạo một phần hoặc toàn bộ, tái tạo lại, phát hành lại, đăng tải, truyền đi, phân phối và tất cả
các nội dung trong Website này, hoặc sử dụng để tạo ra các công việc phái sinh mà không có sự đồng ý trước
bằng văn bản của Toyota. Nghiêm cấm các hành vi sử dụng, tải về, sao chép hoặc phân phối logo, biểu tượng
Toyota dưới bất kỳ hình thức nào.

Ngoại trừ đối với những sự cho phép đã đề cập đến trên, Toyota không trao bất cứ một quyền ngụ ý hay
công khai, hoặc giấy phép đối với bất kỳ bằng phát minh, bằng sang chế, thương hiệu, bản quyền nào hoặc
quyền sở hữu hay quyền sở hữu trí tuệ nào khác.

Việc Quý khách không thể tuân thủ những điều khoản, điều kiện và thông báo tại Website này sẽ dẫn đến
việc tự động tước đi bất kỳ quyền nào của Quý khách, mà không cần phải báo trước. Quý khách phải ngay lập
tức hủy bỏ tất cả các bảo sao của các tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào mà đã hoặc đang được tải về, lưu trữ
và/hoặc sử dụng .

4/ THAY ĐỔI NỘI DUNG SẢN PHẨM, GIÁ CẢ

Tất cả những hình ảnh minh họa mẫu mã, đặc tính, thông số kỹ thuật, thiết kế và giá cả được đề cập tại
Website này là chính xác vào thời điểm xây dựng Website. Tất cả các giá xe được niêm yết theo giá bán lẻ tại
từng thời điểm nhất định. Toyota có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ các thông tin trên tại bất cứ thời điểm nào
mà không cần phải thông báo trước.

Vui lòng hãy liên hệ với Toyota hoặc các đại lý ủy quyền chính hãng của Toyota tại các địa phương để có thông
tin hoặc chi tiết mới nhất, phù hợp và chính xác nhất.

5/ LỰA CHỌN VÀ CÁC QUYỀN CỦA QUÝ KHÁCH

Các quyền chung của Quý khách

Khách hàng có quyền truy cập vào dữ liệu Thông tin của mình và có quyền tự điều chỉnh lại những sai sót
trong dữ liệu cá nhân của mình hoặc cập nhật, bổ sung để hoàn thiện Thông tin được lưu trữ trên
website. Khách hàng cũng có quyền tự xóa dữ liệu cá nhân trên website hoặc yêu cầu TMV ngưng sử
dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích tiếp thị bằng cách gửi yêu cầu ngưng các hoạt động nhận thông báo,
thông tin từ website.

Nếu Quý khách không muốn chúng tôi gửi cho Quý khách thông tin quảng cáo/tiếp thị, hoặc sử dụng dữ
liệu cá nhân của Quý khách để lập hồ sơ liên quan đến việc quảng cáo/tiếp thị, hoặc gửi các thông tin của
Quý khách cho các bên thứ ba cho mục đích quảng cáo/tiếp thị, Quý khách có thể yêu cầu chúng tôi
không thực hiện điều này, vào bất kỳ thời điểm nào, bằng các gửi yêu cầu ngưng nhận thông tin đến
website của TMV theo các tính năng đã được hướng dẫn ở cuối trang:

6/ MỘT SỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM NHẤT ĐỊNH

a. Đối với thông tin đăng tải trên Webiste TOYOTA Vietnam

Thông tin tại Website này do Toyota cung cấp và hoàn toàn hợp pháp. Toyota luôn cố gắng cập nhật và
cung cấp tới Quý khách các thông tin chính xác nhất. Tuy nhiên, trong quá trình cung cấp thông tin,
Website này có thể chứa đựng những sai sót kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy, do đó, thông tin tại Website
không được hứa hẹn hoặc đảm bảo là chính xác, cập nhật hoặc hoàn chỉnh. Trong mọi trường hợp,
Toyota không chịu trách nhiệm đối với bên nào về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, trực tiếp, ám chỉ, đặc biệt,
mang tính cảnh cáo hoặc mang tính hậu quả ở bất kỳ thể loại nào và vì bất kỳ lý do nào liên quan đến
hoặc phát sinh từ Website này hoặc từ việc sử dụng Website này hay tải xuống, hoặc tài nguyên nào
được liên kết với Website được tham chiếu đến hoặc được truy cập thông qua Website hay truy cập vào
bất kỳ tài liệu, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào kể cả khi Toyota khuyến nghị rõ ràng về khả năng
xảy ra những thiệt hại như vậy.

b.Đối với các liên kết khác xuất hiện trên Website TOYOTA Vietnam

a. Một số nội dung, quảng cáo và tính năng trên trang web của TMV có thể được cung cấp bởi các bên
thứ ba có hoặc không liên kết với TMV. Các bên thứ ba này có thể thu thập hoặc nhận Thông tin nhất
định về việc Khách hàng sử dụng Dịch vụ, kể cả thông qua việc sử dụng Cookie, Beacon và các công
nghệ tương tự và Thông tin này có thể được thu thập theo thời gian, đồng thời được kết hợp với
Thông tin được thu thập trên các Website và dịch vụ trực tuyến khác nhau.

b. Nếu Khách hàng kết nối với dịch vụ mạng xã hội, TMV có thể nhận và lưu trữ Thông tin xác thực từ
dịch vụ đó để cho phép Khách hàng đăng nhập, cũng như Thông tin khác mà Khách hàng cho phép
TMV nhận khi Khách hàng kết nối với các dịch vụ đó.

c. Bằng cách truy cập và/hoặc sử dụng Dịch vụ của TMV, Khách hàng đồng ý lưu trữ Cookie, Beacon,
các công nghệ lưu trữ cục bộ khác. Khách hàng cũng đồng ý quyền truy cập Cookie, Beacon, công
nghệ lưu trữ cục bộ của TMV và các bên thứ ba được đề cập ở trên.

d. Như đã nêu trên, Dịch vụ của TMV có thể có các liên kết đến các website của Bên thứ ba khác
không thuộc quyền kiểm soát của TMV, do đó TMV sẽ không chịu trách nhiệm về sự an toàn hoặc bảo
mật của bất kỳ Thông tin nào được thu thập bởi các Bên thứ ba đó trong trường hợp việc truy cập
không được thực hiện trên giao diện website hoặc TMV có quyền quản lý và/hoặc kiểm soát. TMV
khuyên Khách hàng nên thận trọng và xem xét các quyết định về bảo mật Thông tin áp dụng cho các
Website và dịch vụ của Bên thứ ba mà Khách hàng sử dụng.

7/ CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KHOẢN

Chính Sách và Điều Khoản này có thể được cập nhật định kỳ. Theo đó chúng tôi sẽ cập nhật ngày tháng ở phần
đầu của Chính Sách và Điều Khoản này và khuyến khích Quý khách kiểm tra các thay đổi đối với Chính Sách
Quyền Riêng Tư này được công bố trên website của TMV. Trong một số trường hợp, chúng tôi cũng có thể chủ
động thông báo cho Quý khách về các hoạt động xử lý dữ liệu cụ thể hoặc các thay đổi quan trọng đối với Chính
Sách và Điều Khoản này, nếu pháp luật hiện hành có yêu cầu.

8/ QUYỀN THAY ĐỔI

Toyota giữ quyền sửa đổi/bổ sung/thay thế những nội dung của Chính sách và Điều khoản này hay bất kỳ thông
tin nào trong Website của TMV tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước cho Quý khách.
Chúng tôi sẽ cập nhật những thay đổi đó lên Website để người sử dụng luôn nhận thức những thông tin chúng
tôi thu thập, cách thức chúng tôi sử dụng những thông tin đó và những trường hợp mà chúng tôi tiết lộ những
thông tin đó.

9/ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

TMV trân trọng mọi ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ Khách hàng về Dịch vụ của TMV cũng như
chính sách này. Trường hợp Quý khách không còn đồng ý với các nội dung trên, hoặc có bất kỳ thắc mắc, nhu
cầu chỉnh sửa, hủy bỏ, hoặc các yêu cầu khác liên quan đến dữ liệu cá nhân của khách hàng, xin vui lòng liên hệ
với chúng tôi theo thông tin dưới đây:
Công ty ô tô Toyota Việt Nam – Trụ sở chính – Tel: (0211) 3868 100
Fax : (0211) 3868 117

MUA XE CŨ TỪ TOYOTA SURE CÓ LỢI NHƯ THẾ NÀO?

Bảo hành chính hãng

Toyota Sure cấp Bảo hành chính hãng trên toàn quốc theo tiêu chuẩn của Toyota Việt Nam trong thời hạn 01 năm hoặc 20.000 km cho động cơ và hộp số, tùy theo điều kiện nào đến trước.

Lịch sử bảo dưỡng đầy đủ

Xe mua tại Toyota Sure đều kèm theo lịch sử bảo dưỡng đầy đủ tại các Đại lý ủy quyền của Toyota trên Toàn quốc

Hơn 78 đại lý trên toàn quốc

Hệ thống đại lý rộng khắp các tỉnh thành giúp bạn có nhiều lựa chọn và dễ dàng đến xem xe, cũng như bảo dưỡng, sữa chữa trong quá trình sử dụng.

176 hạng mục kiểm tra

Mỗi chiếc xe đã qua sử dụng mang thương hiệu Toyota Sure sẽ phải trải qua công đoạn kiểm tra, đánh giá nghiêm ngặt và toàn diện với 176 hạng mục kĩ thuật bởi các chuyên gia của Toyota

GIỚI THIỆU BẠN BÈ

scroll to top